sobota, 9 grudnia 2023 |  imieniny obchodzi: Aneta, Leokadia, Wiesław

Informacja o Gminie
Urząd Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
Inwestycje
Gospodarka i Rolnictwo
Kultura i Edukacja
Sport , Turystyka, Zabytki
Informacje i ogłoszenia
Gospodarka odpadami
Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu
 


 
Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)

Termin realizacji: 03.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

Cel główny projektu:

Poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. dolnośląskim przez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

Lider Projektu: Gmina PrusicePartnerzy Projektu:

Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Zawonia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice, Powiat Trzebnicki, firma Maculewicz Consulting z PruszkowaCałkowita wartość projektu: 2 310 264,91 zł

Kwota dofinansowania (85 %): 1 963 725,17 zł

Wkład własny (15%):  346 539,74 zł


 
 

 
 

 
 
 

 
 


Grupa docelowa projektu:

Grupę docelową w projekcie stanowi 374 urzędników zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11. 2008 roku z 8 JST: Prusice, Wołów, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Zawonia, Dobroszyce, Prochowice i Powiat Trzebnicki.

Odbędą się 4 ścieżki szkoleniowe:

-       Wszyscy uczestnicy – 374 urzędników

-       Urzędnicy posiadający bezpośredni kontakt z klientem – 225 osób

-       Liderzy – kierownicy działów – 24 osoby

-       Informatycy – 8 osób


PREZENTACJA PROJEKTOWAZadania w ramach projektu:

Zadanie 1 - Wdrożenie lub modernizacja rozwiązań informatycznych w JST:

-     zakupienie sprzętu oraz oprogramowania służącego do wdrożenia e-usług publicznych świadczonych za pomocą platformy ePUAP

-     zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia e-usług oraz systemów informacyjnych, co wpłynie na wzrost wymiany korespondencji drogą elektroniczną

-     uruchomienie punktu potwierdzenia Profilu Zaufanego

-     zakupienie lub zmodernizowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 8 JST posiadających funkcjonalność wymiany korespondencji z platformą ePUAP

-     za zadanie odpowiedzialni są informatycy i koordynator informatyków

Cele szczegółowe projektu do zad. 1:

-     wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy JST

-     wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP

-     wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych przez uruchomienie w JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP oraz dziedzinowego systemu informatycznego.

Produkty:

-     Liczba nowych usług w 8 JST – 84

-     Liczba zakupionych i wdrożonych systemów EZD – 3

-     Liczba zmodernizowanych systemów EZD - 4

Zadanie 2 – Szkolenia:

-     logistyczna obsługa szkoleń – specjalista ds. obsługi szkoleń odpowiada za bezpośredni kontakt z uczestnikami szkoleń i kompleksową organizację szkoleń w 8 jst

-     merytoryczna realizacja szkoleń – szkolenia w formie wykładowo – warsztatowej przy wykorzystaniu komputerów dla 52 grup szkoleniowych liczących od 8 do 15 osób – w sumie 374 pracowników 8 jst.

- szkolenia zostaną podzielone na 4 ścieżki:

1)   szkolenia dla 374 pracowników – każdy odbędzie szkolenia z:

-     zarządzanie dokumentami elektronicznymi – 16 h

-     bezpieczeństwo przetwarzania informacji – 16 h

2)   Pracownicy posiadający kontakt z klientem – 225 osób, będzie uczestniczyć w następujących szkoleniach:

-     eUrząd – 8h

-     ePUAP – 8 h

-     nowa instrukcja kancelaryjna – II części po 8 h

3)   Liderzy – kierownicy działów – odbędą dodatkowe szkolenia po 8 h:

-     Zarządzanie dokumentami elektronicznymi

-     Bezpieczeństwo przetwarzania informacji

-     Oraz dodatkowo Gromadzenie i analiza informacji po 16 h

4)   informatycy – 8 osób:

-     Warsztaty ePUAP – 8 h

-     Gromadzenie i analiza informacji – 16

-     Zarządzanie środowiskiem serwerowym – 2 części po 8 h

Cele szczegółowe projektu do zad. 2

podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

Produkty:

-     24304 uczestnikogodzin

-     3038 osobodni szkoleniowych

-     1997 – zaświadczeń o ukończeniu szkoleń

-     338 dni pracy trenera

-     169 zrealizowanych szkoleń

Zadanie 3 - Promocja e-usług:

-     przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych – plakaty. Ulotki

-     przygotowanie i wydruk instrukcji dla użytkowników e-usług i profilu zaufanego

-     przygotowanie i wyświetlanie filmu promocyjnego na www JST

-     organizacja spotkań informacyjnych w JST, zakup gadżetów i roll-up

-     publikację ogłoszeń w prasie

Cele szczegółowe projektu do zad.3

podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem

Produkty:

-     16 ogłoszeń w prasie

-     16 spotkań informacyjnych

-     16 list potwierdzających odbiór materiałów promocyjnych

-     1 film promocyjny

-     1000 wydrukowanych plakatów

-     2500 wydrukowanych ulotek

-     2000 wydrukowanych instrukcji

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)

 

Pracownicy 8 JST podnoszą swoje kwalifikacje

Bezpieczeństwo przetwarzania informacji, eUrząd, ePUAP, nowa instrukcja kancelaryjna to niektóre z wielu szkoleń przewidzianych w ramach partnerskiego projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Liderem jest Gmina Prusice.

Od połowy grudnia 2014 roku pracownicy 8 JST z terenu województwa dolnośląskiego: Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, Urzędu Gminy w Zawoni, Urzędu Gminy w Wisznia Małej, Urzędu Gminy w Dobroszycach, Urzędu Miejskiego w Prochowicach oraz Starostwa Powiatowego w Trzebnicy podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w pierwszej części szkoleń w ramach projektu Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”.

W ramach projektu odbędą się 4 ścieżki szkoleniowe:

-       Wszyscy uczestnicy

-       Urzędnicy posiadający bezpośredni kontakt z klientem

-       Liderzy – kierownicy działów

-       Informatycy

 

W ramach pierwszej części szkoleń odbywają się zajęcia z bezpieczeństwa przetwarzania informacji, eurząd, ePUAP oraz nowa instrukcja kancelaryjne. Uczestnicy szkoleń podnoszą swoje kwalifikacje poprzez zajęcia teoretyczne, dokumenty prawne oraz zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez specjalistów – Panią Annę Zubrzycką Abramowicz, Panią Małgorzatę Czartoryską oraz Pana Jakuba Zalewskiego.

W drugiej części szkoleń po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na działania w ramach elektronicznego zarządzania dokumentami odbędą się następujące zajęcia: zarządzanie dokumentami elektronicznymi, gromadzenie i analiza informacji, warsztaty ePUAP oraz zarządzanie środowiskiem serwerowym.

Celem uczestnictwa przez pracowników samorządowych w szkoleniach jest: podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Galeria ze spotkania


 

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)

Biuro Projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ”

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Referat Funduszy Zewnętrznych

Rynek 1

55-110 Prusice

Zespół projektowy:

Kierownik projektu: Anna Jasinowska – Czarny

Tel.: 71 319 00 60, 664785225

E-mail: biuro@unika.net.pl

Sekretarz projektu: Dorota Leń

Tel.: 71 312 62 24 wew. 86, 603681755

E-mail: d.len@prusice.pl

Specjalista ds. wniosków o płatność: Aleksandra Zygiel

Tel.: 71 312 62 24 wew.38, 603 696 797

E-mail: a.zygiel@prusice.pl

Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Tomasz Tilgner

Tel.: 604 067 995

E-mail: poklmonitoring@gmail.com

Specjalista ds. zamówień publicznych: Dorota Muszczak

Tel.: 71 312 62 24 wew.82

E-mail: d.muszczak@prusice.pl

Specjalista ds. organizacji szkoleń: Sławomir Maculewicz

Tel.: 22 738 71 60

E-mail: s.maculewicz@maculewicz.pl

 

Koordynator informatyków:

Paweł Grzyb

Tel.: 601751821

E-mail: p.grzyb@prusice.pl

 

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


 

- Najważniejsze Informacje O Projekcie

- Zarządzanie Projektem

 

- Link Do Strony Lidera


Materiały Do Pobrania (Regulamin Rekrutacji, Deklaracja, Oświadczenie, Regulamin Rekrutacji)

 

Regulaminrekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwadolnośląskiego”

Deklaracjauczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwadolnośląskiego”


Oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Regulaminkomunikacji w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwadolnośląskiego”

 


Zdjęcia Ze Spotkań Informatyków

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
on line: 1 odwiedzin: 4230108
CIEKAWE LINKI|
admin@prochowice.pl © Prochowice 2008 - 2023. Wszystkie Prawa zastrzeżone